Beleidsplan

In het strategisch beleidsplan “Ieder talent blijft tellen” beschrijft de Stichting Archipel Scholen de richting waarin de organisatie zich de komende vier jaar wil ontwikkelen met als doel kwalitatief goed en passend onderwijs te blijven realiseren voor haar leerlingen. Het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2019 is wat betreft indeling onderverdeeld in de beleidsterreinen Onderwijskundig beleid, Personeelsbeleid, Financieel beleid en Kwaliteitsbeleid. Jaarlijks vindt beoordeling plaats en evaluatie, op grond waarvan bijstelling kan plaatsvinden. De indeling van het Strategisch beleidsplan 2015 – 2019  is afgestemd op de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze organisatieontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor ons kwaliteitsbeleid.

 

Ons strategisch beleidsplan is in eerste instantie een intern instrument om houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het beleidsplan om verantwoording af te leggen over de doelstellingen en plannen aan de Raad van Toezicht, de ouders en de Onderwijsinspectie. Het beleidsplan is ontstaan uit het Uitvoeringsplan 2014-2016. Het vormt de basis voor de schoolplannen 2015-2019 en wordt op schoolniveau aangevuld met schoolspecifieke activiteiten bij de beleidsterreinen, een schoolontwikkelplan en daaraan gerelateerde jaarplannen.

Strategisch beleidsplan 2015-2019 Archipel Scholen download pdf

Copyright © Archipelscholen Walcheren 2015

Korte versie strategisch beleidsplan 2015-2019 Archipel Scholen download pdf