Het bestuur van Archipel Scholen

Het College van Bestuur (CvB) stelt het beleid van Archipel Scholen vast en voert het uit. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, het beheer van Archipel Scholen en het verzorgde onderwijs op Archipelscholen. Het College van Bestuur voert alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan het bevoegde gezag van de scholen zijn toegekend, voor zover deze niet aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.

 

Code goed bestuur