Voor ouders

Algemene toegankelijkheid

Onze scholen staan letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. Wij weigeren geen leerling op grond van godsdienst of levensbeschouwing. Wanneer er sprake is van een wachtlijst wordt altijd ruimte op een andere Archipelschool gezocht.

Actieve pluriformiteit

Verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten ontmoeten elkaar op onze scholen. De school als ontmoetingsplaats veronderstelt openheid en respect voor de ander. Luisteren naar elkaar en samen werken zijn daarbij onmisbaar. Binnen onze scholen krijgt een ieder, kind en volwassene, de ruimte om zichzelf te zijn, zolang een ander daardoor niet wordt belemmerd of gehinderd. Rechtvaardigheid, betrokkenheid en veiligheid staan centraal: vrijblijvendheid is uitgebannen. Gelijke behandeling is vanzelfsprekend, evenals een actief optreden tegen pesten. Het onderwijs draagt zo aanmerkelijk bij aan de totale vorming van uw kind.

Kwaliteit

Ons openbaar onderwijs is kwaliteitsonderwijs. In dit onderwijs zorgen wij ervoor dat de verschillen tussen kinderen aanvaard worden als begin van ons onderwijs. Van daaruit begeleiden wij elk kind op haar/zijn weg van leren en ontwikkelen. Het kind staat daarbij centraal. Door middel van een doeltreffend kwaliteitszorgsysteem waarin een belangrijke plaats is ingeruimd voor een effectief leerlingvolgsysteem, zelfevaluatieĀ  en voor tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen blijven wij werken aan een verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kindgericht onderwijs

Het onderwijs wordt op maat van het individuele kind toegesneden, zonder dat de relatie tussen het individu en de groep wordt verwaarloosd. Het verwerven van kennis en vaardigheden is noodzakelijk; daarnaast wordt de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling (normen en waarden).

Samenwerkingsscholen

In samenwerking met de Primas Scholengroep zijn in de gemeente Veere twee samenwerkingsscholen gerealiseerd. Een van deze scholen (De Lispeltuut) valt onder het bestuur van Archipel.

In samenwerking met Onze Wijs zijn een IKC en een samenwerkingsschool gerealiseerd. Laatstgenoemde school (De Stroming) wordt bestuurd door Archipel. Met De Lonneboot (1995) heeft het bestuur drie samenwerkingsscholen.

Professionalisering

Goed onderwijs vraagt deskundige leerkrachten. Goed onderwijs is sterk afhankelijk van de leerkracht voor de klas. De leerkracht doet er toe. Alle leerkrachten staan per 1 augustus 2018 geregistreerd in het Lerarenregister. Alle directeuren staan per 1 januari 2018 geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Binnen het scholingsbeleid van Archipel beschikt elke leerkracht en elke directeur over een persoonlijk scholingsbudget. Jaarlijks wordt een scholingsplan bij het bestuur ingediend. Voor het deskundigheidsaanbod wordt gebruik gemaakt van de 3L-Academie (Leven Lang Leren), een onderdeel van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).