1 Created with Sketch.

De organisatie

Het College van Bestuur stelt het beleid van Archipel Scholen vast en voert het uit. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, het beheer van Archipel Scholen en het verzorgde onderwijs op Archipelscholen. Het College van Bestuur voert alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan het bevoegde gezag van de scholen zijn toegekend, voor zover deze niet aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.

 

Voorzitter College van Bestuur :
Cees Corstanje
Telefoon: 0118 – 493150
cjcorstanje@archipelscholen.nl

Het College van Bestuur bereidt het beleid van de Archipel Scholen voor en voert dan uit wat de Raad van Toezicht op hoofdlijnen besloten heeft. Het College van Bestuur heeft van de Raad van Toezicht de opdracht gekregen om veel zaken af te handelen.

Het is vanzelfsprekend dat individuele ouders of een medezeggenschapsraad in eerste instantie contact opnemen met de school, vooral daar waar het heel specifieke onderwerpen betreft! Wanneer dat niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan kunt u zich, bij voorkeur schriftelijk, tot het College van Bestuur wenden. Maak altijd van deze ‘koninklijke’ weg gebruik; het voorkomt verwarring, misverstanden en dubbel werk.