Terug naar Archipel Scholen

Onze zorgstructuur

Onze leerlingen krijgen onderwijs in de combinatiegroep waar instructie gegeven wordt. We observeren welke onderwijsbehoefte een leerling heeft en welke doelen we voor de leerlingen stellen voor de komende periode. We werken met groepsplannen en blokplannen.

Na een blokperiode nemen we een methode afhankelijke toets af om te kijken of leerlingen de aangeboden stof beheersen. Twee keer per jaar nemen we vanaf groep 3 methode onafhankelijke (dia)toetsen af waarna de resultaten vergeleken worden met de resultaten van kinderen in gelijksoortige groepen in Nederland. Leerlingen in groep 1/2 observeren we en registreren we in de KIJK registratie.

Na elke toets analyseert de leerkracht de toetsen van de kinderen. Op basis van de resultaten van de toetsen gaat een leerling verder met specifieke herhalings- of verrijkingsstof.

Als dat voor een leerling niet voldoende oplossing biedt wordt de “intern begeleider” ingeschakeld. Deze gespecialiseerde leerkracht helpt de betreffende groepsleerkracht verder op weg met aangepaste lesstof, speciale didactiek of andere hulp.

Biedt ook dit te weinig perspectief voor een snelle vooruitgang, dan zal de zelfde intern begeleider verder onderzoek gaan (laten) doen en dit onderzoek bespreken met de collega’s in de leerlingbespreking. In die vergadering worden afspraken gemaakt over de verdere hulp aan deze leerling.